از رحمت خداوند ناامید نشوید

خداوند می فرماید: غافر یعنی اینکه خیلی سریع می بخشد در جای دیگر الله می فرماید: غفار یعنی بسیار بخشنده یعنی کسی هیچ محدودیتی برای بخشش ندارد کسی که همیشه می تواند بخشنده باشد مهم نیست گناهان چقدر باشند حالت سوم غفور همیشه بخشنده خداوند در حدیث قدسی می فرماید: رحمت من از عذابم پیشی گرفته و رحمتم همه چیز را احاطه کرده این رحمت خداوند است