آخرت بهتر از دنیا است

این سرای آخرت را برای کسانی قرار می دهیم که خواهان تکبر نیستند و فساد نمی خواهند و عاقبت برای متقیان است و خداوند بزرگ راست گفت ان هنگام که فرمود و پیشی جویندگان انها مقربان هستند در باغ های پر نعمت بهشت گروهی از پیشیتیان و اندکی از ایندگان هستند بر تختهایی منظم و ردیف شده رو به روی هم بر ان تکیه زده اند...