نماز خود را بخوانید

نماز همان چیزی است که ما را از اعمال زشت و ناپسند باز می دارد خداوند پیامبر (ص) را به پنجاه نماز امر کرد اما ان را مرحله به مرحله کاهش داد تا اینکه پنج نماز در برابر پاداش پنجاه نماز قرار داده شد نماز نور است چگونه می توانی در تاریکی ها بدون نور گامی برداری؟